§1.

Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.peelingi.pl jest firma PEELINGI.PL: z siedzibą w Gdyni przy ul. Batorego 22/1, zarejestrowana, jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 586-102-07-68 oraz posiadającą nr REGON 190470669, zwaną dalej „Sklepem internetowym PEELINGI.PL”.

§2.

Sklep internetowy PEELINGI.PL został podzielony na dwie strefy w których jest prowadzona sprzedaż preparatów medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.peelingi.pl.
Pierwsza strefa nosi nazwę PROFESJONALISTA. Druga strefa nosi nazwę PACJENT.

§3.

W strefie PROFESJONALISTA ceny preparatów są cenami hurtowymi brutto (zawierają podatek VAT).
Zamówienia w tej strefie sklepu internetowego PEELINGI.PL mogą składać wyłącznie osoby prowadzące działalność w zakresie branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej, a także osoby zatrudnione w tych branżach – posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu.
Wybrane preparaty w strefie PROFESJONALISTA dostępne są wyłącznie dla lekarzy i nie są dostępne dla pozostałej grupy klientów z tej strefy.Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia w strefie PROFESJONALISTA jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji w Sklepie internetowym PEELINGI.PL. W kolejnym etapie przejście jednorazowej weryfikacji danych potwierdzających uprawnienia zawodowe/kwalifikacje lub/oraz wykazanie się uprawnieniami do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z profilem produktów oferowanych przez Sklep internetowy PEELINGI.PL.

Wszystkie osoby uprawnione do zakupu w strefie PROFESJONALISTA – zwane będą dalej “Klientem ”.

§4.

W strefie PACJENT ceny preparatów są dolnymi cenami detalicznymi brutto (zawierają podatek VAT).
Zamówienia w tej strefie sklepu internetowego PEELINGI.PL mogą składać wszyscy zainteresowani zakupem klienci.Wszystkie osoby uprawnione do zakupu w strefie PACJENT – zwane będą dalej “Klientem ”.

§5.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym PEELINGI.PL jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu a także cen towarów, które widnieją na stronie www.peelingi.pl.

§6.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia w strefie PACJENTA jest poprawna rejestracja i prawidłowo złożone zlecenie.
Firma Peelingi. PL przy zamówieniu dokonuje jednorazowej weryfikacji danych potwierdzających zgodność danych osobowych.

§7.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wygenerowania automatycznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep. Potwierdzenie nastąpi e-mailem na adres wskazany przez Kupującego, podany w formularzu rejestracji w okresie nieprzekraczającym 2 dni roboczych.

§8.

Zamówienia w sklepie internetowym PEELINGI.PL można składać 24 godziny na dobę.

§9.

Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

§10.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

§11.

Zamówienia realizowane są maksymalnie w terminie do 5 dni roboczych, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie firmy PEELINGI.PL lub możliwy do sprowadzenia z magazynów producentów lub dystrybutorów. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia lub zamiana na inny preparat). Informację na temat statusu swojego zamówienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16 drogą telefoniczną lub mailową.

§12.

Podane na stronie internetowej ceny są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podawane są w polskich złotych. Ceną wiążącą dla Kupującego i Sklepu internetowego PEELINGI.PL jest cena wskazana na stronie internetowej w chwili złożenia zamówienia.

§13.

Sklep internetowy PEELINGI.PL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

§14.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się takich zapasów sprzedaż może być nie zrealizowana.

§15.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek oraz wyboru firmy dostarczającej towar

§16.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:- przelewem bankowym na konto sklepu internetowego PEELINGI.PL

PKO SA I/ Oddział Gdynia nr konta 85 1240 1239 1111 0000 1643 3755

– pobranie

– płatność on-line za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl (karta i przelew)

– gotówką – odbiór w siedzibie firmy

Sklep zastrzega sobie prawo do rezygnacji z każdej z wymienionych wyżej form płatności o czym poinformuje Kupującego w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia

§17.

Koszty dostawy opisane zostały na stronie sklepu w zakładce „Przesyłki”

§18.

W przypadku zalegania przez Klienta z płatnościami za zamówiony towar lub w gdy Klient ma nieopłacone faktury przelewowe za wcześniejsze zamówienia Sklep internetowy PEELINGI.PL zastrzega sobie prawo natychmiastowego zablokowania uprawnień Klienta do dokonywania kolejnych zakupów w tym sklepie.

§19.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon w zależności od dyspozycji złożonych przy zamówieniu. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

§20.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy PEELINGI.PL do celów ewidencyjnych i informacyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§21.

Towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka/DPD w przypadku przesyłek krajowych i Poczty Polskiej w przypadku przesyłek zagranicznych.

§23.

Termin otrzymania przesyłki jest to czas realizacji zamówienia połączony z przewidywanym czasem dostawy.
Siódemka/DPD – średni czas dostarczenia 24h – 48 h (w uzasadnionych przypadkach 72 h)Przesyłki zagraniczne Poczta Polska – czas dostarczenia – zgodnie z ustaleniami regulaminowymi Poczty Polskiej.

§24.

W przypadku, gdy doręczyciel nie zastanie Kupującego pozostawia awizo, wskazujące czas dokonania próby doręczenia przesyłki z zaznaczeniem terminu ponownej próby jej dostarczenia.

§25.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki lub gdy zamówiony towar wróci do sklepu internetowego PEELINGI.PL, Klient zostanie obciążony kosztami wartości dostarczanej przesyłki, kosztami wartości powrotu przesyłki do firmy PEELINGI.PL oraz kosztami ewentualnej ponownej dostawy.
Sklep w takim przypadku zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

§26.

Sklep dostarcza towar w kraju i do państw członkowskich Unii Europejskiej pobierając opłaty za dostawę towaru do wskazanego przez kupującego miejsca.
Obok opłaty za dostawę Klient może (o ile przepisy Państwa docelowego nie stanowią inaczej) za dodatkową opłatą ubezpieczyć zamówiony towar. Brak ubezpieczenia powoduje, że za ewentualne straty wynikające z zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia przesyłki/paczki odpowiedzialność ponosi Klient. Firma PEELINGI.PL nie ponosi odpowiedzialności finansowej ani żadnej innej w takich przypadkach. Zasada ta dotyczy w równej mierze przesyłek krajowych jak i zagranicznych.

§27.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera/listonosza Kupujący/Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb zabezpieczających przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, plomby lub taśmy są uszkodzone i zakupiony towar jest uszkodzony lub niekompletny – Kupujący zobowiązany jest odmówić przyjęcia przesyłki lub przyjmując sporządzić w obecności kuriera/listonosza protokół, w którym zawarty będzie opis uszkodzeń lub braków, a także data i godzina doręczenia.Następnie Kupujący powinien skontaktować się niezwłocznie z administratorem Sklepu. W przypadku przyjęcia towaru uszkodzonego lub niepełnowartościowego odpowiedzialność spoczywa na odbierającym przesyłkę.

§28.

Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 02.141.1176 z późniejszymi zmianami) Sklep internetowy PEELINGI.PL odpowiada wobec Kupującego, będącego konsumentem za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych tą ustawą. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym tą niezgodność Kupujący powinien wysłać z dopiskiem na własny koszt.

§29.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.00.22.271 z późn. zm.) kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie PEELINGI.PL bez podania przyczyny, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Klient jest zobowiązany w takim wypadku do złożenia stosownego oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki (nadane e-mailem, listem poleconym lub bezpośrednio w sklepie internetowym PEELINGI.PL). Zwrot w takim wypadku następuje na koszt Kupującego. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia po odjęciu kosztów transportu i/lub pobrania zapłaty. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w ciągu 7 dni roboczych lecz nie wcześniej niż zostanie zaksięgowana wpłata na kocie firmowym PEELINGI.PL za towar, który podlega zwrotowi. W przypadku braku rachunku zwrot zostanie dokonany przekazem pocztowym, po odjęciu opłat pocztowych za taki przekaz oraz dodatkowo kosztów związanych z obsługą i nadaniem przekazu w wysokości 25 zł. Zwracany w takim trybie towar w myśl ustawy zostanie przyjęty wyłącznie wówczas, gdy zostanie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, a sam towar będzie w stanie niezmienionym, zwłaszcza nie będzie nosił żadnych śladów używania.

§30.

Ceny podane w sklepie internetowym PEELINGI.PL są wiążące tylko w ofercie internetowej.

§31.

Wszystkie wymienione produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§32.

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

§33.

Firma PEELINGI.PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego lub niezgodnego z ich przeznaczeniem użytkowania urządzeń lub preparatów.

§34.

Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych u producenta produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego PEELINGI.PL. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adres PEELINGI.PL 81-366 Gdynia ul. Batorego 22/1. Sklep internetowy PEELINGI.PL nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz podane na piśmie przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem przez dział reklamacji PEELINGI.PL. W przypadku, gdy, reklamacja będzie uzasadniona, towar uszkodzony wymieniony zostanie na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§35.

Koszt przesyłki uszkodzonego towaru ponosi Klient chyba, że zostanie uwzględniona reklamacja. W takim przypadku koszty przesyłki ponosi Sklep internetowy PEELINGI.PL, zwracając Klientowi poniesione koszty przesyłki. Ustalenie przyczyn uszkodzenia może być konsultowane z firmami dostarczającymi zamówienia czyli firmą kurierską Siódemka/DPD lub Pocztą Polską. W takim przypadku ewentualny zwrot kosztów za przesyłkę może być uzależniony od decyzji firmy dostarczającej zamówienie.
W przypadku towarów zwracanych bez podania przyczyny koszty ich odesłania ponosi Klient.

§36.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§37.

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

§39.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. W tym rozumieniu w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

§40.

Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w Sklepie internetowym PEELINGI.PL będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy PEELINGI.PL.

Close

Cart

Brak produktów w koszyku.